Arxiu cos creació pensament
L'animal a l'esquena 2001-2010
Docs
cat | cast | eng 
 MACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació 
(Master )

L'animal a l'esquena (Celrà)
Del 24/10/2007 al 19/06/2009

Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University


Inici del Programa del Màster in Contemporary Arts Practice & Dissemination (MACAPD)
MÀSTER
CONTEMPORARY ARTS PRACTICE & DISSEMINATION - MACAPD

Bienni 2007-2009

Organitza:
L'animal a l'esquena – cos creació pensament
Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació


Màster in Contemporary Arts Practice & Dissemination - MACAPD (Codi: 070003)

Modalitat
Semipresencial

Presentació
El Programa del Master in Contemporary Arts Practice & Dissemination (MACAPD) és el resultat de la col·laboració internacional en línia de cinc institucions: Dartington College of Arts (Regne Unit) / L'animal a l'esquena – cos creació pensament, Celrà – Universitat de Girona (Catalunya) / Piet Zwart Institute, Rotterdam (Holanda) / Vilnius Dailes Akademija, Vílnius (Lituània) / MASKA – Nova Gorica University (Eslovènia).

El MACAPD té una durada de 2 anys de dedicació completa i se centra en la docència i la investigació en els àmbits de l'escriptura, l'art visual, la performance, el teatre, la coreografia i el comissariat. Planteja també una aproximació crítica als mitjans de producció i disseminació a partir de l'experiència pràctica.
En aquest entorn de col·laboració en xarxa, els estudiants podran comprovar la seva pròpia pràctica i confrontar-la amb altres perspectives i marcs crítics.

Objectius

Les pràctiques de les arts contemporànies es posicionen en relació amb els contextos culturals, polítics i socials. El MACAPD proposa estudiar la manera com les estratègies artístiques interdisciplinàries habiten aquests contexts, se'ls apropien i els conformen. El màster planteja una noció àmplia de la pràctica artística, de la seva producció i disseminació, des d'un compromís actiu i crític a la vegada.

Aquest màster posa èmfasi en les tecnologies de l'aprenentatge i en la seva capacitat per promoure noves metodologies que facilitin l'estudi i la pràctica de les arts contemporànies. Actualment no hi ha cap oferta similar de cursos de postgrau ni de màsters interuniversitaris europeus de titulació oficial dedicada a la investigació teòrica i pràctica de les arts contemporànies, és a dir, un programa que ofereixi una educació interdisciplinària de grau superior centrada en la documentació, difusió, comissariat, edició i pràctica de les arts contemporànies en el context cultural.

El programa presenta com a valor afegit motivar l'intercanvi de coneixements entre els estudiants i els professionals, així com les col·laboracions entre les diferents institucions docents de reconeguda excel·lència en les seves especialitats.

La preparació d'aquest màster ha comptat amb una subvenció dels Fons per al Desenvolupament Curricular Sòcrates / Erasmus 2004 –2006 de la Unió Europea.

Requisits d'admissió
A tota persona amb una pràctica professional o emergent i amb capacitat per realitzar i comunicar projectes relacionats amb la pràctica de disciplines artístiques basades en el cos. Es valorarà tant el currículum acadèmic com l'experiència professional en dansa, coreografia, pràctiques artístiques basades en el cos que utilitzin mitjans com el vídeo, l'escriptura, el dibuix, el so, la captura del moviment (noves tecnologies), l'arxiu i la documentació.

Per accedir al màster es demana als candidats un nivell de llicenciatura o diplomatura.
S'admetran preferentment aquells aspirants amb titulació en:
- Coreografia, Pedagogia de la Dansa (Títol Superior de Dansa)
- Direcció i Dramatúrgia, Escenografia (Títol Superior d'Art Dramàtic)
- Història de l'Art
- Filologia
- Filosofia
- Belles Arts
- Comunicació Visual
- Pedagogia
- Humanitats
- Biblioteconomia i Documentació

En la selecció d'aspirants també es tindrà en compte els màsters cursats i els doctorats afins al temari del MACAPD, així com la pràctica professional destacada en els següents àmbits: coreografia, direcció teatral i dramatúrgia, comissariat d'arts visuals, documentació, noves tecnologies (animació 3D, captura del moviment, etc.), edició, guionatge.

Altres criteris:

El candidat haurà de manifestar o tenir:
- Interès per la pràctica interdisciplinària de les arts contemporànies.
- Interès pel context cultural i les estratègies de producció, presentació i difusió.
- Aptitud crítica per a la reflexió, la pràctica i la recerca teòrica de les disciplines corresponents.
- Bon coneixement de l'anglès parlat i escrit.
- Coneixements d'ús d'ordinador i internet (el màster és, en part, virtual).
- Disponibilitat i capacitat per residir durant tres mesos en altres institucions col·laboradores de la Unió Europea.

Sortides professionals
Management i gestió de les arts
Coreografia
Comissariat d'exposicions
Estudis de cooperació cultural
Divulgació i crítica de les arts contemporànies
Documentació i arxius especialitzats en arts contemporànies
Edició de publicacions referents a les pràctiques i a la divulgació de les arts contemporànies Docència de pràctiques artístiques relacionades amb el cos: coreografia, teatre físic, teatre visual i gestual, etc.

Programa
El programa MACAPD tindrà lloc al Centre L'animal a l'esquena, a Celrà, i se centrarà en les pràctiques i tècniques de representació basades en el cos en relació amb els contextos de producció i disseminació. Durant el segon any del programa d'estudis, els estudiants podran estudiar en qualsevol altre lloc de la xarxa amb la finalitat de desenvolupar la seva investigació lligada a la pròpia pràctica en diferents contextos culturals i disciplines artístiques. El programa està pensat per a estudiants i professionals que desitgin ampliar la seva pràctica artística en temes com la disseminació, la publicació, l'edició, la documentació i el context cultural. La titulació del MA in Contemporary Arts Practice & Dissemination consta de 120 ECTS.

1a part (1r any) (60 ECTS - 3 mòduls teòrics)

Introducció: El curs comença amb una introducció per als estudiants que inclou informació sobre les característiques i les oportunitats especials del curs, així com també la utilització del lloc web compartit en xarxa (www.ma-cap.net) i de la xarxa pròpiament dita.

MÓDUL 101: Metodologies d'autoavaluació [20 ECTS]
Descripció: Aquest mòdul està dissenyat per dotar l'alumne de criteris d'avaluació segons la seva dedicació a la pràctica de les arts contemporànies, per afavorir la seva obertura a noves idees, i per analitzar idees i pràctiques artístiques relacionades amb qüestions de col·laboració i interdisciplinarietat, de manera que pugui desenvolupar i presentar una proposta el mes de juny per a la residència del 2n any i per als projectes finals d'escriptura i pràctica. Es farà una introducció als instruments d'aprenentatge, en particular a la utilització de recursos com ara les biblioteques, els llocs web i la xarxa del MACPAD.

MÒDUL 102: Textos teòrics i pràctiques artístiques performatives [20 ECTS]
Descripció: Aquest mòdul comença durant el Gathering 1 (Trobada 1) (veure més endavant) que permetrà generar una sèrie de qüestions que es tractaran al llarg del primer any mitjançant conferències i seminaris a càrrec del professorat, conferenciants i artistes. Aquest mòdul servirà per ampliar el marc conceptual de pràctica de l'estudiant, i parlar de problemàtiques actuals, d'exemples sobre la pràctica de les arts contemporànies i de qüestions relacionades amb la producció, la disseminació i el context cultural.

MÒDUL 103: Metodologies de recerca [20 ECTS]
Descripció: Aquest mòdul fa que l'estudiant treballi sobre la contextualització i la disseminació de la representació de les pràctiques artístiques basades en el cos i la seva relació amb altres formes i discursos artístics. Els estudiants desenvoluparan la seva pràctica artística emmarcada dins les metodologies d'investigació, l'estudi de casos, les conferències i els seminaris. Aquest mòdul està unit al Gathering 2 (veure més endavant).

Gatherings: Les trobades són els llocs compartits del programa MACAPD, durant les quals els estudiants i el professorat es reuneixen en una institució de la xarxa. Les trobades serveixen per debatre temes generals i definir una agenda amb la qual els estudiants tornaran a la seva pròpia institució i/o a la residència de tres mesos que els permeti definir els seus coneixements. Les trobades també permeten als estudiants visitar altres institucions culturals. Cada trobada dura entre una setmana i deu dies, i s'organitza de manera rotatòria entre les diferents institucions de la xarxa.

La 1a trobada intensiva (octubre/novembre) serveix per introduir el mòdul Textos & Models de Pràctiques i permet explorar qüestions i teories relacionades amb la presentació i la disseminació. També serveix per introduir la xarxa del MACAPD i el context cultural de la institució amfitriona i alhora permet que els estudiants i el professorat es reuneixin per posar les bases de futurs intercanvis i col·laboracions. Ensenyar mitjançant activitats, com per exemple seminaris públics, conferències o tallers per als estudiants sobre diferents tòpics, és fonamental en aquest tipus de trobades.

La 2a trobada intensiva (maig) està vinculada a les presentacions del Desenvolupament de la Pràctica & Mètodes d'Investigació. L'objectiu d'aquesta segona trobada són les metodologies d'investigació en relació amb el desenvolupament de la pràctica de cada estudiant. Tots els estudiants preparen una presentació intentant posar èmfasi en el procés de recerca i el qüestionament crític. Es tindrà accés en línia a totes les presentacions mitjançant el lloc web del MACAPD. La segona trobada inclou conferències públiques i artistes convidats.

2a part (2n any) (60 ECTS - 2 mòduls d'estudis independents)

MÒDUL 201: Residència (Sòcrates/ Erasmus) (20 ECTS)
La residència consisteix en un període continuat de treball de com a mínim tres mesos, generalment entre octubre i desembre del segon any. L'objectiu d'aquesta residència són els processos de disseminació, la investigació artística i el comissariat en un nou ambient de treball. La residència combina paral·lelament la investigació de tipus independent, mitjançant el suport i recursos d'un ambient específic de treball i les seves facilitats tècniques i tutories, amb una selecció de cursos, tallers i/o conferències que ofereix la institució amfitriona. L'accés a aquesta residència dependrà de la proposta del primer any, la qual haurà d'incloure una anàlisi detallada sobre l'elecció de la residència.

MÒDUL 202: Projecte final (investigació pràctica i escrita) (40 ECTS):
L'objectiu del projecte final d'estudis és responsabilitzar-se d'un projecte d'investigació independent per iniciativa pròpia que sigui rellevant per a la pràctica de l'estudiant i que estigui relacionat amb les nocions de producció i disseminació. El projecte haurà de presentar-se en la institució de referència. Els estudiants conceptualitzen, proposen, planifiquen, desenvolupen i porten a terme un treball original dins de la pràctica escollida. S'espera que el projecte es basi en preguntes teòriques i que inclogui un component d'investigació per escrit. El projecte no ha d'incloure necessàriament un treball artístic acabat, no obstant això ha d'implicar investigació pràctica, anàlisi i recerca. La presentació ha de fer-se de manera apropiada segons la investigació i la pràctica (ampliada) de l'estudiant, tenint en compte de manera explícita les qüestions relacionades amb la disseminació, el context i el públic.
La ràtio del projecte final amb relació al pràcticum i la tesina pot ser proposat per l'estudiant (10/20/30 ECTS).

La tercera trobada intensiva permet als estudiants informar sobre la progressió del seu projecte final. Els estudiants del segon any treballaran conjuntament durant tres dies i després tindran, si ho desitgen, l'oportunitat de participar en la trobada del primer any. Segons el model de la segona trobada, les reaccions i els comentaris sobre projectes finals impliquen la combinació de presentacions i discussions en grups, moderades tant per un equip de dos tutors de diferents disciplines, com per tutories individuals.

Idioma
Anglès
Es requereix un bon domini de l'anglès parlat i escrit.
La tesina del projecte final del màster pot presentar-se en català o castellà.

Metodologia
El MACAPD de la Universitat de Girona / L'animal a l'esquena és un programa de temps complet. Això implica 30 setmanes docents cada any durant dos anys (d'octubre a juny). El títol de Màster in Contemporary Arts Practice & Dissemination requereix 120 ECTS (60 ECTS per any). Els crèdits estan dividits en 5 mòduls que inclouen trobades intensives (Anys 1+2) i un període de residència.

Els objectius del projecte final són:
- Iniciar un projecte propi d'investigació relacionat amb la pràctica, la producció i la difusió culturals.
- Desenvolupar criteris propis d'avaluació i aprofundiment en la trajectòria personal de cada participant. Aquest punt serà determinant en la puntuació del projecte final del màster.
- Relacionar la reflexió teòrica i crítica amb la pràctica artística.

Sistema d'avaluació
1r any:
Mòdul 101 (teòric) 20 ECTS: Avaluació compartida de tota la xarxa del MACAPD de la primera proposta de residència del segon any (discussions de grup, seminaris, tallers, presentacions).
Mòdul 102 (teòric) 20 ECTS: Avaluació parcial mitjançant un text teòric de 5.000 paraules (tutories, presentacions, conferències, treballs assignats).
Mòdul 103 (teòric i pràctic) 20 ECTS: Avaluació compartida de tota la xarxa del MACAPD del dossier i documentació per al projecte final (tutories, lloc web, treball independent).

2n any:
Mòdul 201 (pràctic) 20 ECTS: Avaluació parcial de la residència per part de dos tutors: un tutor extern de la institució de la residència d'acollida, i el tutor de l'estudiant. Presentació de la proposta del projecte final, informe i presentació.
Mòdul 202 (teòric i pràctic) 40 ECTS (proporció segons criteris entre el pràcticum i la tesina: 10/20/30 ECTS): avaluació compartida de tota la xarxa del MACAPD.

Pràcticum:
El treball pràctic no ha d'implicar un producte artístic o escènic acabat, però ha d'incloure una recerca pràctica, experimentació i contactes amb el públic.
La presentació d'aquest pràcticum ha de ser en un format i un mitjà apropiats segons les característiques de recerca i experimentació, directament vinculades a qüestions o temes relacionats amb el context, la cultura local, el públic, etc.
Assaig escrit o tesina:
El treball escrit ha de contemplar una part d'autoavaluació crítica, investigació conceptual i el compromís amb metodologies innovadores. Els alumnes hauran de trobar, provar i analitzar noves estratègies relacionades amb el seu pràcticum, que necessàriament ha d'estar amb la hipòtesi de la tesina. El treball escrit ha de tenir un mínim de 8.000 paraules.
La tesina serà avaluada i puntuada per un tribunal format per membres de les diferents institucions vinculades al màster.

Titulació
Màster Universitari in Contemporary Arts Practice & Dissemination (MACAPD) per la Universitat de Girona

Entitats de la Xarxa MACAPD
Dartington College of Arts (Regne Unit) (Institució coordinadora de la xarxa MACAPD)
L'animal a l'esquena – cos creació pensament
Piet Zwart Institute, Willem de Kooning Academy, Rotterdam (Holanda)
Academy of Fine Arts, Facultat d'Humanitats, Vílnius (Lituània)
Maska Lubljana en associació amb Nova Gorica University (Eslovènia)

Professorat
L'aplicació del programa a L'animal a l'esquena estarà dirigida per Toni Cots (codirector artístic de L'animal a l'esquena), amb la supervisió acadèmica del Dr. Ric Allsopp (coeditor i fundador de la revista Performance Research, Routledge, Regne Unit, i cap de recerca a la Facultat d'Arts de la Metropolitan Manchester University, Regne Unit ) i de la Dra. Mercè Saumell (professora del Departament de Teoria i Història de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre de Barcelona).
També comptarà amb la col·laboració del Dr. Jörg Zimmer (Director del Departament de Filologia i Filosofia de la Universitat de Girona), i amb la participació de professors, investigadors i especialistes dels àmbits acadèmics del màster (com el catedràtic a la Universidad Castilla-La Mancha, Cuenca, Dr. José A. Sánchez, la professora de filosofia y dramatúrgia de la Universitat de Lubljana, Eslovènia, Bojana Kunst, la coreògrafa María Muñoz, i l'investigador de noves tecnologies Scott deLahunta).

Direcció
Toni Cots – L'animal a l'esquena
Telèfon: 972 49 26 34 / A/e: master@lanimal.org

Coordinació
Taína López – L'animal a l'esquena
Telèfon: 972 49 26 34 / A/e: gestio@lanimal.org

Durada i calendari
120 ECTS (2 cursos acadèmics)
De l'1 d'octubre de 2007 al 19 de juny de 2009
Horari: temps complet sense horari estipulat.

Lloc de realització
L'animal a l'esquena cos creació pensament
LG Mas Espolla
17460 Celrà,
Girona

Places
7

Preu
6.000 €* [3.000 €* cada curs (o des de 280,28 €/mes** cada curs)]

* Inclou una assegurança d'accidents de 13,50 €. No inclou les taxes d'expedició del títol de la UdG.
** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.

Finançament
La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el web de la Fudació Universitat de Girona: www.fundacioudg.org

Preinscripció i matrícula
Cal omplir el full d'inscripció que es pot fer arribar personalment a la seu de la Fundació Universitat de Girona, per correu regular, fax o a través del web de la Fundació.
Opcionalment es pot realitzar una preinscripció que dóna dret a reserva de plaça.
Preinscripció: De l'1 de juny fins a un mes abans de l'inici del curs.
– Cal realitzar un pagament de 150 € que es restarà de l'import total de la matrícula.
Matrícula: Fins a 15 dies abans de l'inici del curs.
Documentació que s'ha de presentar per realitzar la matrícula:
– Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als alumnes amb antelació suficient i a tornar l'import de tots els pagaments realitzats, així com també de les possibles despeses bancàries originades pels tràmits del finançament bancari (sempre que s'hagin realitzat amb alguna de les entitats bancàries estipulades per la FUdGIF).

Serveis
La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d'estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d'Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.


Col·laboren:
Ajuntament de Celrà
Companyia de Dansa Mal Pelo

Per a més informació:
L'animal a l'esquena – cos creació pensament
LG Mas Espolla
17460 Celrà, Girona
Coordinació: Taína López.
gestio@lanimal.org
info@lanimal.org
Tel: 972 49 26 34
www.lanimal.org

Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació

Edifici Mercadal
Plaça Jordi de Sant Jordi, 1
17001 Girona
Tel. 972 210 299
Fax 972 223 454
A/e: info.fundacioif@udg.edu
www.fundacioudg.org
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 19 h. i divendres de 9 a 15 h


139/15pdf01/10/2007[10pag]EngReader del seminari de Ric Allsopp On Dissemination. Continguts: -"Dissemination" -"Performance & Its Texts" (Documentació) -"Notes on Research" -"What is Choreography?"
139/14pdf01/01/2008[10pag]CastTextos utilitzats a les classes de Mercè Saumell: -Saumell, M.: Teatralidad, metateatralidad y dramaturgia en el cine de Carlos Saura. -Abel, L.: Metateatro
139/13pdf07/04/2008[22pag]CastReader del seminari de Marina Garcés Continguts: -Garcés. M.:"Merleau Ponty. La Filosofía del nosotros" -Garcés, M.: "Encarnar la crítica" -Bibliografia
139/8pdf01/05/2008[20pag]Cast"La poética de la desaparición" Ayara Hernández Assaig final MACAPD 2007-2008
139/9pdf01/05/2008[18pag]Eng"The poetics of dissapearence" Ayara Hernández Assaig final MACAPD 2007-2008
139/10pdf01/05/2008[22pag]Cast"Pier Paolo Pasolini CULTIVADOR DE GRIETAS" Ixiar Rozas Assaig final MACAPD 2007-2008
139/11pdf01/05/2008[22pag]Eng"Pier Paolo Pasolini CULTIVATOR OF CRACKS" Ixiar Rozas Assaig final MACAPD 2007-2008
139/12pdf02/06/2008[18pag]EngVoyager I + two motion, myth and recoil of dissemination Assaig de Nicolas Galeazzi pel MACAPD402 Dartington College of Arts
139/1 Video02/06/2008[50min]EngEvaluacions Juny 1er any/ Presentació Ayara Hernández
139/2 Video02/06/2008[55min]EngEvaluacions Juny 1er any / Presentació Ixiar Rozas
139/4 Video12/02/2009[1h17min]EngEvaluacions Febrer 2º any / Presentació Nicolas Galeazzi
139/5 Video12/02/2009[45min]EngEvaluacions Febrer 2º any / Presentació Nicolas Galeazzi, Ixi Rozas
139/3 Video12/02/2009[1h]EngEvaluacions Febrer 2º any / Presentació Katy O'Connor
139/6 Video12/02/2009[1h]EngEvaluacions Febrer 2º any / Presentació Ixi Rozas, Ayara Hernández
139/7 Video12/02/2009[40min]EngEvaluacions Febrer 2º any / Presentació Ayara Hernández
139/16 Video11/06/2009[49min]EngPresentació projecte final de Ayara Hernández: "Tracing"
139/17 Video11/06/2009[45min]EngPresentació projecte final de Ixiar Rozas: "Land-(e)scapes"
139/18 Video12/06/2009[44min]CastEntrevista a Ixiar Rozas i Ayara Hernández